۴ بهمن ۱۳۹۹

پروژه های اجرا شده

 •    اجرای سیستم های قفسه بندی کلیه کتابخانه های بزرگ ایران   

 •    اجرای بیش از 5000 پروژه آرشیو ، بایگانی و مراکز اسنادی ایران و خاورمیانه                        

  •    طراحی و اجرای سیستم های قفسه بندی ویژه برای موزه های بزرگ ایران

  •    اجرا و پیاده سازی سیستم های قفسه بندی مدرن و هوشمند برای انبارهای مختلف در ایران و خاورمیانه

  •   اجرا و نصب سیستم های قفسه بندی خود تغذیه جهت خطوط مونتاژ  صنعت خودرو