۲۱ آذر ۱۳۹۷
 2 - 65438450 - (021)

فرم درخواست اطلاعات انبار

 

پلان

 

 شکل شماره یک

 

پالت

شکل شماره دو

نمای قفسه
شکل شماره سه

ورود اطلاعات

پرسشنامه انبار

مشخصات متقاضی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات انبار
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
فرمت های قابل قبول :txt,pdf,doc,gif,jpg,jpeg,docx,dwg,zip,rar
مشخصات پالت( با توجه به شکل دو )
*
*
*
*
مشخصات قفسه بندی فعلی ( با توجه به شکل سه )

* = ضروری