۴ بهمن ۱۳۹۹

فرم درخواست اطلاعات انبار

 

پلان

 

 شکل شماره دو

 

پالت

شکل شماره یک

نمای قفسه
شکل شماره سه

ورود اطلاعات

"پرسشنامه انبار

مشخصات متقاضی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات انبار یک
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
فرمت های قابل قبول :txt,pdf,doc,gif,jpg,jpeg,docx,dwg,zip,rar
مشخصات انبار دو
*
فرمت های قابل قبول :txt,pdf,doc,gif,jpg,jpeg,docx,dwg,zip,rar
مشخصات پالت یک ( با توجه به ابعاد خواسته شده در شکل دو )
*
*
*
*
*
مشخصات پالت دو ( با توجه به ابعاد خواسته شده در شکل دو )
لیست مشخصات اجناس و کالاهایی که در داخل انبارها نگهداری میگردند
فرمت های قابل قبول :txt,pdf,doc,gif,jpg,jpeg,docx,dwg,zip,rar
مشخصات قفسه بندی فعلی ( با توجه به شکل سه )


* = ضروری