۱۵ آذر ۱۳۹۹

قفسه بندی سنگین خودجریان (رولیکی) انبار (Live Storage System)

سیستم قفسه بندی سنگین رولیکی انبار با توجه به توانایی های بالقوه خود، نقشی فزاینده در سیستم انبارداری و تکنولوژی ذخیره سازی ایفا می کند.

در این سیستم پالت ها بر روی مجموعه غلطک های شیبدار بارگذاری شده و به سمت انتهای راهرو حرکت می نمایند و در انتهای مسیر، عملیات باربرداری صورت می پذیرد.

سیستم قفسه بندی سنگین رولیکی انبار از روش انبارش اولین خروجی از اولین ورودی (FIFO) تبعیت می کند. بنابراین کنترل مواد به سهولت امکان پذیر است.با توجه به جدا بودن مکان های بارگذاری و باربرداری کالا، برخورد نیروهای کار و وسایل حمل و نقل با سیستم قفسه بندی کاهش می یابد.

Loading