۱ مهر ۱۳۹۸
 2 - 65438450 - (021)

سیستم خود تغذیه

در این سیستم کالا ها روی سطح شیب دار قرار می گیرند و از قسمت تغذیه به قسمت برداشت منتقل می گردند.

در این سیستم اصل اولین خروجی از اولین ورودی (FIFO) رعایت شده و در ابتدای قسمت های برداشت کالا، انباری از کالاهای مشابه وجود دارد و قطعات مصرفی، به سرعت جایگزین می شوند.


مهمترین مزایای این سیستم به شرح زیر است:

•  گردش مناسب کالا در چرخه تولید

• افزایش سرعت تأمین کالا

 کاهش خطا در برداشت محصول

• حرکت کالا در سیستم بر اساس وزن کالا می باشد.

  • سیستم خود تغذیه

  • ایران خودرو تبریز