۱۵ آذر ۱۳۹۹

سیستم تفکیک و توزیع اتوماتیک کالا و دارو (APS)

این سیستم  عملیات  منظم و پیچیده تفکیک و توزیع را با روشی اتوماتیک و قابل اعتماد، همراه با سرعت منطقی، اجرا نموده و برای مواردی که ابعاد کالا کوچک و تعداد درخواست روزانه زیاد باشد توصیه می گردد.


مزایا:

• نیاز کمتر به نیروی انسانی.

• تفکیک دقیق و بدون خطا در کوتاهترین زمان.

• کاربری آسان و امکان هماهنگی با سایر دستگاهها.

• توسعه پذیری و قابلیت انطباق با دیگر بخش ها.

• فرایند توزیع بدون کاغذ.

 

مشخصات:

• تعداد میانگین کانال ها :  64 مدول.

• سرعت توزیع :  2 - 6 قطعه در ثانیه.

• سایز قطعات: حداقل:  40*10*20 mm / حداکثر: 220*100*55 mm.

• وزن قطعات:  10 - 800 گرم.

• حداکثر وزن در هر کانال :  6 - 8 کیلوگرم.

سیستم تفکیک و توزیع دیجیتال کالا و دارو (DPS)

این سیستم کمیت و کیفیت عملیات را افزایش داده و کاربران عملکردی سریعتر و دقتی بیشترخواهند داشت و برای مواردی که ابعاد کالا متوسط و تعداد درخواست کمتر از سیستم  APS  باشد توصیه می گردد.


مزایا:

• عدم نیاز به نیروی متخصص.

 هزینه کمتر نسبت به سیستم  APS.

• تفکیک دقیق با کمترین خط (حذف خطاهای انسانی).

 قابلیت گسترش فیزیکی.

• فرایند توزیع بدون کاغذ.

سیستم توزیع APS

Loading

سیستم توزیع DPS

Loading