۱۵ آذر ۱۳۹۹

قفسه بندی متحرک موزه ای

این سیستم برای نگهداری انواع البسه، پارچه، کفش و سایر اشیاء موزه ای می باشد.


قطعات جانبی:

• قفل: ایمنی سیستم با این قفل تأمین می گردد.

• طبقات سوراخدار: این طبقات، تبادل هوا را ممکن می سازد.

• جداکننده طبقات: امکان تقسیم طولی طبقات را به اندازه های دلخواه با استفاده ازجدا کننده وجود دارد.

• جلودارنده: قطعهای متحرک است  که در جلوی طبقه نصب گردیده تا مانع سقوط کالاها از داخل قفسه گردد.

 آویز لباس: جهت نگهداری البسه امکان نصب این قطعه در داخل قفسه ها وجود دارد

پروژه های انجام شده سیستم متحرک موزه ای

Loading